Shoma5

شبکه مهندسان ساختمان ایران

مدیریت موجودی کالا تحت اکسل

  • ۱۸۳۴

از جمله قابلیت این برنامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعریف موجودی کالا

تعریف مشتریان

تعریف فروشندگان

ثبت فاکتور فروش

ثبت فاکتور خرید

ثبت کاردکس موجودی کالا

ثبت چک دریافتنی و پرداختنی

لیست موجودی کالا و…

برنامه مورد نیاز برای استفاده از این برنامه Microsoft Office Excel 2007 میباشد.

دانلود: 

منبع: http://www.accfile.com